Zapraszamy Państwa do współpracy!

Telefon: +48 668 184 648 - Zamówienia

Kontakt


Szkolenia

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Proponujemy przeprowadzenie następujących szkoleń:

Szkolenie bhp wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktażu i obejmuje:

 • - szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym"

Szkolenie bhp okresowe - szkolenie to odbywają:
 • - osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
 • - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
 • - pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
 • - pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyOcena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ma obowiązek:

 • - oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe oraz stosować środki zmniejszające to ryzyko,
 • - informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • - stosować odpowiednie rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne ograniczające wpływ zagrożeń.

Podstawa prawna:
 • - Kodeks Pracy: Art.. 226: „Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”. (Kodeks Pracy Dz. U. Nr. 24, poz. 110 2.06.96)
 • - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (par. 39) – obowiązek udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego
 • - Dyrektywa 89/391/EEC: Art.. 2.1.: "Dokonywanie oceny ryzyka ma na celu umożliwiać pracodawcy podjęcie skutecznych środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników".
 • - PN-N-18001:1999. Wymagania dla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • - PN-N-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.


Wypadki

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późn. zm.)
. 2. KP, Dział Dziesiąty, Rozdział VII.

PRACODAWCO PAMIĘTAJ!

 • - na sporządzenie i skompletowanie dokumentacji powypadkowej masz tylko 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku
 • - dokumentację powypadkową należy przechowywać przez 10 lat.
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany!!!
 • - podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
 • - zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
 • - zabezpieczyć miejsca wypadku,
 • - ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
 • - sporządzić wymaganą dokumentację powypadkowa,
 • - zastosować środki profilaktyczne zapobiegające podobnym wypadkom.

Cennik


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym cennikiem.Szkolenia BHP są usługami zwolnionymi z podatku VAT.

Do pozostałych usług należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku- obecnie 23 %.

Oferta stałej współpracy skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych.
Na zasadzie umowy o wykonywaniu zadań służby BHP świadczymy kompleksowe usługi, sprawując nadzór i pełniąc doradztwo w dziedzinie BHP w Państwa firmie.
Warunki umowy ustalamy z Klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb.Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   

grabowiecka.pl BEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJA


ul. Gen. Grota - Roweckiego 12
55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
NIP: 915-131-72-02

Telefon: +48 668 184 648 - Właściciel
Email: bhptrzebnica@onet.pl

Zapraszam do współpracy

Monika Urbaniak - Grabowiecka

Właściciel